GA-Platform

GA-Platform

Ontstaan GA-Platform

Het Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie is ontstaan in 2017 vanuit het branchegroepenoverleg dat de Stichting ERM drie keer per jaar organiseert. Binnen dit overleg realiseerden verschillende branches uit de erfgoedsector zich dat ze op vele terreinen met dezelfde problemen kampen.

Vaklieden verenigd

Problemen als moeizame instroom van nieuwe en jonge vaklieden omdat er geen of zeer marginaal onderwijs in de restauratieambachten bestond. Of bijvoorbeeld dat in de aanbesteding van monumentenrestauraties de opdrachtgever/ hoofdaannemer alleen kiest voor de goedkoopste inschrijving, zonder daarbij te letten op referenties of ervaring van de vaklieden. Vaak is in de praktijk de kwaliteit van het werk minder belangrijk dan de prijs en dát is een grote bedreiging voor ons nationaal erfgoed.

In het Platform Gespecialiseerde Aannemers verenigen zich toegewijde vaklieden in de restauratie voor wie het werk(proces) belangrijker is dan alleen economische winst.

Wat doen onze vaklieden?

Sinds de oprichting van het GA-Platform Restauratie hebben metselaars; voegers; smeden; glazeniers; restauratietimmerlieden; steenhouwers; leidekkers; erfgoedhoveniers; molenmakers; rietdekkers en restauratieschilders ook een belangrijke stem binnen de monumentenzorg.  Van elke brancheorganisatie zit er steeds één vertegenwoordiger bij de vergaderingen van het GA-Platform. Ze hebben samen met de Vakgroep Restauratie (restauratie-aannemers), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) een rapport laten opstellen, met grote inbreng van de achterban, om de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart te brengen. Dit rapport is aan de toenmalige Minister van OCW aangeboden, omdat zij eindverantwoordelijk is voor het monumentenstelsel en onlangs het initiatief heeft genomen voor een herijking van dit stelsel.

De bedrijven in de sector zetten zich in voor de continuïteit van het vakmanschap  en vragen onder meer aandacht voor de opleidingen, de bewaking van de kwaliteit (middels kwaliteitsrichtlijnen en certificering) en een goede voorlichting aan monumenteneigenaren.

Het GA-Platform komt drie keer per jaar bijeen om te spreken over de ontwikkelingen in de restauratiebranche. Daarnaast organiseert het Platform werkbezoeken voor politici en beleidsmakers om op die manier een brug te slaan tussen het bureau en de werkvloer en te lobbyen voor kwaliteitsborging via certificering.